دستگاه دمونتاژ کنس سرمحور به روش القایی

شرکت کویر واگن برای اولین بار موفق به ساختن دستگاه دمونتاژو مونتاژ کنس سر محور به روش القایی گردید که با استفاده از این دستگاه در کوتاهترین زمان ممکن کنس های سرمحور مونتاژ و دمونتاژ میگردد که با این روش اسیب مکانیکی به محور وارد نمیشود.