,,,شركت كوير واگن برنده مناقصه ٢٦٠٠ ميليارد ريالي شد,,,

راه اهن جمهوري اسلامي ايران اقدام به برگزاري مناقصه جهت نگهداري و تعميرات تعداد١٠٠ دستگاه لكوموتيو Gm به مدت سه سال نمود و در مرحله فراخوان تعداد ٧ شركت موفق به كسب تاييد صلاحيت انجام كار گرديدند كه شركت كوير واگن با كمترين قيمت پيشنهادي بعنوان برنده مناقصه تعيين گرديد
كسب اين موفقيت را به كليه همكاران شركت تبريك عرض نموده و اميدواريم در اين راه اعتبار خود را بيشتر نمايد

ا