به گزارش تین نیوز از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم محمدی مدیركل بهره برداری و سیر و حركت راه آهن با اشاره به راه اندازی اولین قطار برنامه ای ترانزیتی ۵۴ ساعته در مسیر سرخس – بندرعباس از اول تیرماه گفت: از مزایای برنامه ای شدن قطار فوق، كاهش زمان توقف قطارها در ایستگاه های طول مسیر و سیر یكسره قطارها از مبداء تا مقصد است.

وی افزود: قطارهای باری ترانزیتی قبلی، این مسیر را در مدت ۷۲ ساعت طی می كنند اما با راه اندازی این قطار ضمن كاهش حداقل ۱۸ ساعت زمان سیر قطارهای ترانزیت CIS؛ از ارزبری حضور این واگنها در كشورمان نیز كاسته می شود.

محمدی تصریح كرد: قطار برنامه ای ترانزیت سرخس– بندرعباس همه روزه در ساعت ۲۲ از سرخس حركت و در ساعت ۴ صبح پس از ۵۴ ساعت طی مسیر به ایستگاه انشعاب در بندرعباس وارد می شود.